50 เทคนิคการประเมินในชั้นเรียน

ประเมินในชั้นเรียน เทคนิควิธีในการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญ ให้ครูเลือกใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสมกับบทเรียน เพื่อนักเรียนของเรานะคะ วันนี้สรรหามาให้  50 วิธี อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เกี่ยวกับวัดผล

ความคืบหน้าเกี่ยวกับวัดผลในส่วนของการรายงานผลการเรียนรู้ เมื่อมีการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  

๑.         การวางแผนการประเมินระดับตัวชี้วัด  ครูผู้สอนนำโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการมา       วางแผนการประเมิน ดังนี้

๑.๑ ตรวจสอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการตลอดปีการศึกษา ว่าครบถ้วนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือไม่ แต่ละหน่วยการเรียนรู้มีจำนวนตัวชี้วัดเท่าใดและแต่ละตัวชี้วัดปรากฎอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ใดบ้าง เพื่อนำไปวางแผนบันทึกผลการพัฒนานักเรียน   ในแต่ละตัวชี้วัดและหน่วยการเรียนรู้ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การตั้งคำถาม

imagesถามและตอบให้มีประสิทธิผล

จุดประสงค์ของการถามและตอบ

                การถามและตอบต่างก็เป็นการส่งสารแต่มีจุดประสงค์ต่างกันดังจะเปรียบเทียบให้เห็นดังนี้

จุดประสงค์ของการถาม

1.เพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงหรือข้อคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง

2.เพื่อทดสอบว่า ผู้ตอบมีความรู้หรือไม่หรือมีความคิดเห็นอย่างไร

3.เพื่อให้เป็นส่วนประกอบของกลวิธีให้ความรู้หรือข้อคิดแก่บุคคลอื่น

4.เพื่อแสดงอัธยาศัยไมตรี

5.เพื่อแสดงความสนใจ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การตั้งคำถาม

  1. 4.      ทักษะการใช้คำถาม

คำถามมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนเป็นการกระตุ้นความคิดของผู้เรียน  ถ้าผู้สอนมีความสามารถในการถามคำถามที่มีประสิทธิภาพ  จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ได้ดี  โดยเฉพาะหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฉบับปัจจุบัน  มุ่งให้ผู้เรียนได้คิด  ได้แก้ปัญหา  ได้วิเคราะห์  ได้หาแนวทางเลือกปฏิบัติที่เหมาะสม  ดังนั้น  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องมีทักษะในการถามคำถามที่มีประสิทธิภาพ  จึงจะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและคิดเป็น  ดังที่หลักสูตรมุ่งหมายไว้ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

มาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

เรื่อง  มาตรการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2555

                    ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 /2555 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 มีมติเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน มาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ | ใส่ความเห็น

เกี่ยวกับวัดผล

Picture1สวัสดี พี่น้อง เพื่อนครู
เกี่ยวกับวัดผลที่ปรับเปลี่ยนล่าสุด คือการนำผล O-NET 20% เข้ามาตัดสินผลการเรียนของนักเรียนชั้น ป.6  ม.3  พร้อมกับการเปลี่ยนแบบ ปพ.1  และในขณะนี้กำลังปรับกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเฉพาะ ระดับประถมศึกษา ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการรายงานผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งขณะนี้กำลังร่างรูปแบบ  และจะนำมาบอกต่อ  ขอให้ติดตามนะคะ

โพสท์ใน การวัดและประเมินผล | ใส่ความเห็น